باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۲۷ مه در تقویم گرگوری، صد و چهل و هفتمین (و در سال‌های کبیسه صد و چهل و هشتمین) روز سال است. ۲۱۸ روز تا پایان سال باقی است.