باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۲۳ مه در تقویم گرگوری، صد و چهل و سومین (و در سال‌های کبیسه صد و چهل و چهارمین) روز سال است. ۲۲۲ روز تا پایان سال باقی است.