باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

ترتیل

۱۵ بایت حذف‌شده، ‏۱ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۱۷
جز
منابع
==منابع==
{{ستون-شروع|۳}}
*قرآن کریم.*ابن جزری، محمد، التمهید، به کوشش غانم قدوری محمد، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م؛۱۹۸۹م.
*ابن جزری، محمد، النشر فی القراءات العشر، بیروت، دار الكتاب العربی.
*ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۶م؛۱۹۹۶م.*ابن منظور، لسان العرب.*ابوالفتوح رازی، روح‌الجَنان، به کوشش ابوالحسن شعرانی و علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۸۷ق؛۱۳۸۷ق.*جرجانی، علی، التعریفات، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م؛۱۹۸۸م.*حلبی، علی، السیرة الحلبیة، بیروت، المکتبة الاسلامیه؛الاسلامیه.*راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش صفوان عدنان داوودی، دمشق/بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛۱۹۹۲م.*زرکشی، محمد، البرهان، به کوشش محمدابوالفضل ابراهیم، بیروت، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۲م؛۱۹۷۲م.*[[زید بن علی]]، تفسیر، به کوشش حسن محمدتقی حکیم، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛۱۹۹۲م.*سیوطی، الاتقان، به کوشش محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م؛۱۹۶۷م.*همو، الدر المنثور، بیروت، محمدامین دمج؛دمج.*طبرسی، فضل، مجمع‌ البیان، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛۱۹۹۲م.*طبری، تفسیر؛تفسیر.*[[شیخ طوسی|طوسی]]، محمد، التبیان، به کوشش احمد‌حبیب قصیر عاملی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛العربی.*همو، [[تهذیب الاحکام]]، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۶۴ش؛۱۳۶۴ش.*قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه؛العلمیه.*[[کلینی]]، محمد، [[الکافی]]، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۸۸ق؛۱۳۸۸ق.*[[محمد باقر مجلسی|مجلسی]]، محمد باقر، [[بحار الانوار]]، تهران، ۱۳۸۵- ۱۳۸۸ق؛ همو،همو.
*میبدی، ابوالفضـل، کشف الاسرار، به کوشش علی‌اصغر حکمت، تهران، ۱۳۶۱ش.
{{پایان}}
۲۳٬۸۶۶
ویرایش