باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

فهرست نامه‌های نهج‌البلاغه

 1. به مردم کوفه هنگام بیرون شدن از مدینه و عزم بصره
 2. به مردم کوفه پس از پیروزى بصره
 3. به شریح، قاضى خویش
 4. به یکى از امیران سپاه
 5. به اشعث پسر قیس
 6. به معاویه
 7. به معاویه
 8. به جریر پسر عبدالله. وقتی او را نزد معاویه فرستاد
 9. به معاویه
 10. به معاویه
 11. به لشکرى که به سروقت دشمن می‌رفت
 12. به معقل پسر قیس
 13. به دو تن از امیران سپاه
 14. به سپاهیان پیش از دیدار دشمن در صفین
 15. چون دشمن را آماده جنگ می‌دید
 16. هنگام آغاز نبرد
 17. به معاویه در پاسخ نامه او
 18. به عبدالله پسر عباس
 19. به یکى از عاملان خود
 20. به زیاد عامل بصره
 21. به زیاد
 22. به عبدالله پسر عباس
 23. سفارش او اندکى پیش از شهادتش
 24. وصیت او درباره دارائیش
 25. به کسى که او را براى گردآورى زکات می‌فرستاد
 26. به یکى از مأموران گردآورى زکات
 27. به محمد پسر ابوبکر
 28. به معاویه
 29. به مردم بصره
 30. به معاویه
 31. به فرزندش امام حسن (ع)
 32. به معاویه
 33. به قثم پسر عباس
 34. به محمد پسر ابوبکر
 35. به عبدالله پسر عباس
 36. به عقیل
 37. به معاویه
 38. به مردم مصر
 39. به عمرو بن عاص
 40. به یکی از عاملانش
 41. به یکی از عاملانش
 42. به عمر پسر ابوسلمه مخزومی
 43. به مصقله پسر هبیره
 44. به زیاد، آگاه کردن او از حیله معاویه
 45. به عثمان پسر حنیف
 46. به یکى از والیانش
 47. وصیت او به فرزندانش
 48. به معاویه
 49. به معاویه
 50. به فرماندهان سپاه
 51. به مأموران گردآورى خراج
 52. به امیران شهرها
 53. عهدنامه مالک اشتر
 54. به طلحه و زبیر درباره بیعت مردم با او
 55. به معاویه
 56. به شریح پسر هانى
 57. به مردم کوفه
 58. به مردم شهرها درباره جنگ صفین
 59. به اسود پسر قطیبه
 60. به عاملانى که لشکریان بر آنها گذر می‌کردند
 61. به کمیل پسر زیاد
 62. به مصریان درباره گماردن مالک اشتر
 63. به ابوموسی اشعری
 64. به معاویه
 65. به معاویه
 66. به عبدالله پسر عباس
 67. به قثم پسر عباس
 68. به سلمان فارسى
 69. به حارث همدانى
 70. به سهل پسر حنیف
 71. به منذر پسر جارود
 72. به عبدالله پسر عباس
 73. به معاویه
 74. پیمان میان ربیعه و یمن
 75. به معاویه
 76. به عبدالله پسر عباس
 77. به عبدالله پسر عباس
 78. به ابو موسى اشعرى
 79. به امیران لشکر

منابع

 • نهج‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷ش.