باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

عمادالدین طبری (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از عمادالدین طبری)

عمادالدین طبری، ممکن است به یکی از این موارد اشاره داشته باشد:

  1. محمد بن علی طبری، صاحب کتاب بشارة المصطفی لشیعة المرتضی که تا سال ۵۵۳ زنده بوده است.
  2. حسن بن علی بن محمد طبری، صاحب کتاب کامل بهایی؛ تحفة الابرار؛ مناقب الطاهرین که تا سال ۷۰۱ در حیات بوده است.