باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

معرفی

طوعه، کنیز اشعث بن قیس کندی بود، که پس از آزادی با اسید حضرمی ازدواج نمود و بلال را برای او به دنیا آورد.[۱]

میزبان مسلم

پس از آنکه مردم کوفه مسلم بن عقیل را تنها گذاشتند، او به منزل طوعه پناه برد.[۲] مسلم بن عقیل، پسر عمو و فرستاده امام حسین(ع) به سوی مردم کوفه بود.[نیازمند منبع] پس از دستور ابن زیاد مبنی بر دستگیری مسلم،[۳] پسر طوعه محل اختفای مسلم را به اطلاع عوامل حکومتی رساند[۴] و عبیدالله بن زیاد محمد بن اشعث را همراه با هفتاد نفر راهی منزل طوعه کرد.[۵]

در کتاب اعلام النساء المومنات آمده است که طوعه مسلم را به جنگ تشویق می‌کرد و هنگامی که دشمن از پشت به مسلم حمله می‌کرد، به او هشدار می‌داد.[۶]

پانویس

 1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۱؛ ابن مسکویه، تجارب‌الامم، ج۲، ص۵۰؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج۸، ص۱۵۵؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 2. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۱؛ ابن سعد، طبقات، ج۵، ص‌۴۶۱؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ج۲، ص۸۱؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 3. مسکویه، تجارب‌الامم، ج۲، ص۵۱-۵۲.
 4. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۳؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبيین، ص۱۰۵؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 5. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۳؛ مسکویه، ص۵۲؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص۱۰۵؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 6. اعلام النساء المومنات، ص۴۶۴

منابع

 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوك، تحقیق: محمد أبوالفضل ابراهیم، دارالتراث، ط الثانیة، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
 • ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دارالكتب العلمیة، ط الأولی، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
 • ابن مسکویه رازی، تجارب‌الأمم، تحقیق: ابو القاسم امامی، تهران، سروش، ط الثانیة، ۱۳۷۹ش.
 • بلاذری، احمد بن یحیی، كتاب جمل من انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زكار و ریاض زركلی، دارالفكر، ط الأولی، بیروت، ۱۴۱۷/۱۹۹۶ق.
 • ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفكر، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م.
 • ابوالفرج اصفهانی، مقاتل‌الطالبیین، تحقیق: سید احمد صقر، دارالمعرفة، بیروت، بی‌تا.
 • ابن اثیر جزری، الكامل فی التاریخ، دارصادر، بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • حسون، محمد، مشکور، ام علی، اعلام النساء المومنات، انتشارات اسوه، ۱۴۱۱ق.