باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۳ مه در تقویم گرگوری، صد و بیست و سومین (و در سال‌های کبیسه صد و بیست و چهارمین) روز سال است. ۲۴۲ روز تا پایان سال باقی است.